ALLMÄNNA VILLKOR

v. 2019.9

Välkommen till Boksnok! Vi är mycket glada över att du vill använda Boksnok för att ta del av alla våra fantastiska barnböcker.

ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN

Genom att använda webbsidan boksnok.se och appen Boksnok (hemsidan och appen tillsammans benämnda "Tjänsten") godkänner du dessa villkor som reglerar din användning av Tjänsten och förhållandet mellan dig som kund och oss, Boksnok Förlag AB (org. nr. 5568462146) ("Boksnok"").

Du bekräftar härmed att du är över 18 år eller att du har målsmans tillstånd att ingå de här allmänna villkoren (nedan detta ”Avtal”). Om du inte accepterar detta Avtal ska du inte använda Tjänsten.

Innehållet i Tjänsten kan komma att ändras under abonnemangsperioden. Det innebär, bland annat, att böcker som var tillgängliga när du blev prenumerant kan tas bort från Tjänsten, eller att nya böcker tillkommer, utan att du får meddelande om det.

Du samtycker till att du påbörjar användandet av Tjänsten när du köper ett abonnemang och att du därmed inte har ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59).

ÄNDRING AV VILLKOREN

Detta Avtal kan komma att ändras från tid till annan, varvid du kommer att meddelas via webbsidan boksnok.se, appen och/eller e-post minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Du äger alltid rätt att säga upp detta Avtal i samband med en sådan ändring.

PRIS OCH BETALNING

Priset för Tjänsten anges på webbsidan boksnok.se och anges alltid inklusive mervärdesskatt och i svenska kronor. Boksnok har rätt att ändra priset för Tjänsten. Sådan prisändring kommuniceras via webbsidan boksnok.se, appen och/eller e-post till dig minst 30 dagar innan prisändringen träder i kraft. Du ska anses ha godkänt prisändringen genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att den har trätt i kraft.

Du debiteras automatiskt varje månad för Tjänsten till dess att abonnemanget sägs upp.

Betalningar till Boksnok sker genom betalningsleverantören Mondido Payments AB ("Betalningsleverantören"). Boksnok ansvarar för Tjänsten och därmed för transaktionen mellan dig och Boksnok. Betalningsleverantören ansvarar inte för Tjänsten, dess innehåll, funktionalitet, tillgänglighet eller annat. Betalningsuppgifter skickas via SSL till Betalningsleverantören för att säkerställa att informationen överförs tryggt och säkert. Boksnok lagrar inga kreditkortsuppgifter.

Du är införstådd med att trafikavgifter kan komma att debiteras av mobiloperatörer i samband med användande av Tjänsten och att sådana avgifter inte ingår i priset för Tjänsten.

Boksnok kan från tid till annan komma att erbjuda nya kunder att pröva Tjänsten genom en kostnadsfri provperiod. Du har endast rätt att utnyttja ett erbjudande om en kostnadsfri provperiod första gången du blir kund hos Boksnok. För att få tillgång till Tjänsten under provperioden måste du lämna dina betalningsuppgifter till Boksnok. Du har rätt att när som helst under provperioden säga upp abonnemanget, varvid det ska upphöra utan kostnad vid provperiodens slut. Om du inte säger upp abonnemanget under provperioden ska abonnemanget vid provperiodens slut övergå till ett betalt abonnemang och du kommer att debiteras för nästkommande månad i samband med övergången.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

För kunna leverera Tjänsten, fullgöra detta Avtal och Boksnoks skyldigheter enligt lag, lagrar Boksnok vissa uppgifter om dig, såsom namn och e-post ("Personuppgifter"). Boksnok är personuppgiftsansvarig i förhållande till dig och våra kontaktuppgifter hittar du längst ned i detta Avtal.

Boksnok har stor respekt för din integritet och behandlar alltid Personuppgifter i enlighet med de krav som ställs i personuppgiftslagen (och/eller från tid till annan gällande lagstiftning).

Boksnok kan komma att använda Personuppgifter för att kommunicera erbjudanden, nyheter och information om Boksnok som du efterfrågat eller som Boksnok tror kan vara av intresse för dig. Du har dock alltid rätt att frånsäga sig sådana utskick. Personuppgifter säljs aldrig vidare till tredje part.

Du har rätt att begära information om vilka Personuppgifter som Boksnok registrerat och behandlat om dig. På begäran av den registrerade ska Boksnok radera Personuppgifter om du inte längre har ett abonnemang. Oavsett om du begär det ska Boksnok efter viss tid löpande gallra personuppgifter när de inte längre behövs för fullgörandet av Tjänsten eller detta Avtal eller annars är nödvändiga för att fullgöra Boksnoks skyldigheter enligt lag.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan ställd till Boksnok och utan kostnad, få besked om vilka Personuppgifter om dig som Boksnok behandlar. Du har också rätt att begära rättelse av Personuppgifter som är felaktiga.

Genom att använda Tjänsten samtycker du till Boksnoks behandling av dina Personuppgifter i enlighet med ovanstående.

UPPSÄGNING

Du äger när som helst rätt att säga upp Tjänsten (genom inloggning på webbsidan boksnok.se eller, om det inte är möjligt, genom skriftligt meddelande via mejl eller post till Boksnok) utan beaktande av uppsägningstid. Vid uppsägning som inte sker genom webbsidan boksnok.se förbehåller sig dock Boksnok två arbetsdagar för att behandla uppsägningen efter att den kommit Boksnok till handa. Vid uppsägning upphör du att ha tillgång till Tjänsten efter att den prenumerationsperiod som du betalat för har löpt ut.

AVTALSBROTT

Om du bryter mot detta Avtal kan Boksnok, utan föregående meddelande eller varning, tillfälligt eller permanent, komma att stänga av dig från att använda Tjänsten.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Logotyper, bilder, illustrationer m.m. i Tjänsten och på webbsidan boksnok.se tillhör Boksnok, Boksnoks leverantörer och/eller samarbetspartners och får inte användas utan Boksnoks tillstånd. Mjukvara och källkod som ingår i Tjänsten ägs av Boksnok och varken upplåts eller säljs till dig, som enbart har en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten för enskilt bruk.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Boksnok gör sitt bästa för att Tjänsten ska levereras snabbt, utan avbrott och i enlighet med dina förväntningar, men lämnar inga garantier om detta. Boksnok ansvarar inte för någon indirekt skada som du drabbas av eller för någon händelse som ligger utanför Boksnoks kontroll och som Boksnok inte skäligen kunde ha förutsett eller undvikit.

ÖVRIGT

Boksnok äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. Detta Avtal ska styras av svensk rätt.

KONTAKTA BOKSNOK

För supportärenden rörande appen eller webbsidan hänvisas till den information och de kontaktvägar som finns på webbsidan boksnok.se. För övriga ärenden, inklusive frågor som rör behandlingen av Personuppgifter, nås Boksnok via följande kontaktuppgifter:

Boksnok Förlag AB
e-post: info@boksnok.se